Stadgar

STADGAR FÖR HÖGSJÖ KULTUR- OCH TEATERGRUPP!

1.   

Högsjö Kultur- och Teatergrupp är en Ideell förening vars syfte är att i Högsjö bedriva amatörteater och annan kulturell verksamhet:

    att ge egna föreställningar samt anordna föreställningar av besökande grupper och sällskap,
    att anordna kurser för de egna medlemmarna i teater samt annan kulturell verksamhet,
    att om möjligt bedriva ungdomsverksamhet i ovan angivna syften,
    att verka för yttrande- och konstnärlig frihet,
    att stimulera medlemmarnas konstnärliga utveckling, individuellt och kollektivt,
    att stimulera en medveten konstnärlig kvalitet och stödja nyskapande.

 

2.

Medlem i föreningen kan var och en bli som vill deltaga i föreningens verksamhet eller med sitt medlemskap stödja den och betalt fastställd medlemsavgift, samt verka för föreningens ändamål och syfte samt följa dess stadgar. Organisationer vars huvudsakliga uppgift EJ är bedrivande av amatörteater eller annan kulturell verksamhet, men som vill stödja föreningen kan antas som medlem.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet för ett år i taget.

Uteslutning:
Medlem, som inte fullgjort sina skyldigheter eller som uppenbart motarbetar föreningens stadgar och ändamål kan uteslutas av årsmötet.

 

3.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Det skall hållas senast under mars månad. Kallelse sker genom anslag minst 8 dagar före mötet.

Rösträtt på årsmötet har varje medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt föreningens stadgar.

Organisation äger rätt att representera med ett röstberättigat ombud, som skall förevisa fullmakt eller protokollsutdrag.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesfunktionärer:

  1. Ordförande

  2. Sekreterare

  3. Två protokolljusterare tillika rösträknare.

 2. Kallelse till årsmötet behörigen skett.

 3. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 4. Ekonomisk berättelse.

 5. Revisorernas berättelse.

 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 7. Val av styrelse:

  1. Ordförande

  2. Kassör

  3. Övriga ledamöter

  4. Suppleanter till styrelsen

 8. Val av:

  1. Två revisorer på 2 år växelvis

  2. Två revisorssuppleanter

 9. Val av valberedning.

 10. Behandling av till styrelsen inkomna motioner.

 11. Nya frågor.

 12. Avslutning.

 

4.

Styrelsen skall bestå av högst 5 ledamöter som väljes med en mandatperiod av 2 år. Dessa skall väljas med 3 ena året och 2 andra året så ej hela styrelsen kan avgå samtidigt. Av styrelsen väljes ordförande och kassör på årsmötet medan styrelsen själva utser övriga poster (sekr. V.ord. etc) Styrelsesuppleanterna väljes på ett år och inträder i den ordning de valts.

I övrigt väljes två revisorer på 2 år, växelvis jämte 2 revisorssuppleanter, Dessa väljes på 1 år i taget. För övrigt utser årsmötet de funktionärer eller kommittéer, för de verksamheter, som föreningen beslutat om.

Vid årsmötet skall styrelsen framlägga verksamhetsberättelse för det gångna året jämte reviderade räkenskaper för godkännande.

 

5.

Styrelsen ansvarar mellan årsmötena för föreningens verksamhet och ansvarar för den dagliga driften inklusive ekonomin och tillvaratar på alla sätt föreningens intressen.

 

6.

Föreningens räkenskapsår motsvarar kalenderår, dvs 1/1-31/12. Räkanskaper jämte verifikationer och styrelsens protokoll skall senast tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.

 

7.

Medlemsmöten (utöver årsmötet) kan hållas flera gånger under året om det är ett allmänt önskemål. Medlemsmöte skall inkallas om styrelsen finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I sådant fall skall kallelse anslås minst 8 dagar före mötesdagen, varvid kallelsen skall innehålla uppgift om vilket eller vilka ärenden mötet skall behandla.

 

8.

Upplösning av föreningen kan ske endast efter beslut med 5/6 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan de båda mötena och förslag om upplösning skall åtfölja kallelserna till medlemmarna. Vid beslut om upplösning skall vid båda beslutstillfällena likformigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar.

 

9.

Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut med 3/4 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, Minst fjorton dagar skall förflyta mellan de två

mötena. Stadgarna ska revideras senast vart 5:e år.

 

 

Reviderad

2018-04-29